Har du spørgsmål? Ring idag på
8174 2440

Pædagogiske rammer og metoder

Til at understøtte mestringsstrategier og trivsel er det nødvendigt, at der er skabt nogle hensigtsmæssige pædagogiske rammer, som fremmer og forstærker et befordrende læringsmiljø.

Vi har i det daglige pædagogiske og behandlingsmæssige arbejder fokus på barnet/den unges psykosociale trivsel og det at skabe en tryg, rolig, stabil og struktureret hverdag. En sådan ramme er naturligvis hensigtsmæssig for alle børn/unge, men i særdeleshed for de børn/unge som måske har forladt deres hjemland, og dermed reelt er hjemløse og derfor ekstra sårbare. Dertil kommer forskellige traumer, som er et resultat af de oplevelser, den enkelte har haft før og under flugten til et andet land. Disse børn er ofte præget af manglende overskud, uro og utryg tilknytning.

Vi arbejder ud fra en relationspædagogisk tilgang, som er en faglig tilgang med fokus på samspillet mellem mennesker med det formål at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvtillid og selvværd. Den anerkendende tilgang er ligeledes en væsentlig del i den daglige indsats over for det enkelte barn/ung.

STROF model
Som pædagogisk metode er tilrettelæggelsen af vores hverdag i huset inspireret af STROF modellen, som er udviklet af den svenske børnelæge Lars Gustafsson. Denne model fokuserer på struktur, tale og tid, ritualer, organiseret leg, og forældre/netværks samarbejde som elementer for at kunne skabe en rolig og forudsigelig hverdag.

Vi tilrettelægger pædagogiske aktiviteter, som støtter barnet/den unge i at få øje på ressourcerne både i sig selv, men også omkring dem, og som hjælper dem med at agere i den følelsesmæssige verden, de befinder sig i.

Vores medarbejdere er relationsarbejdere, som vil opleve, at når der arbejdes med svære emner som følelser og identitet, ensomhed, modsatrettede følelser, tab af forældre og familie mv. er det vigtigt at lytte og rumme barnets oplevelser, følelser og reaktioner. Oplever medarbejderne fysiske eller svære psykiske/psykiatriske symptomer eller problemer,, vil dette naturligvis blive vurderet i samarbejde med eksterne relevante samarbejdspartnere.

Som medarbejder er det nødvendigt at være nærværende, autentisk og åben overfor det enkelte barn/ung.

STROF-modellen defineres på følgende måde:

Struktur; hvor der arbejdes med at skabe en struktureret hverdag og døgnrytme for det enkelte barn/ung, således at skole, uddannelse, fritidsaktiviteter og øvrige aktiviteter passes. Struktur og forudsigelighed er vigtig til at modvirke indre kaos og og utryghed, som ofte præger barnet/den unge. Vi har fokus på at skabe og opretholde en ’normal’ døgnrytme. Vi arbejder med individuelle tilrettelagte ugeplaner, samt aktivitetsplan for vores fastlagte weekend – og ferieaktivieteter. Medarbejdernes arbejdsplan er synlige for alle, samt dagsstrukturen, kostplan og de aktiviteter og aftaler for den pågældende uge.

Tale og tid; gennem en fast, rummelig og anerkendende kontakt til medarbejderne, giver man plads til at lytte til den enkelte. Vi arbejder med primær-pædagog tanken, men har fokus på, at alle medarbejdere har indsigt i den enkeltes situation og behov her og nu. Som supplement til samtaler samarbejder vi med psykologer med henblik på eventuel psykologisk udredning og terapiforløb.

Ritualer; er med til at skabe genkendelighed og tryghed for barnet/den unge. Vi hilser altid pænt på hinanden, og vi siger godmorgen og godnat. Vi fejrer fødselsdage og div. højtider -også i forhold til og på tværs af de forskellige kulturer. Vi har ritualer for ind- og udflytning.

Organisering og omsorg: Omsorg er en vigtig ingrediens i hverdagen, og barnet/den unge oplever, at der drages omsorg for dem i hverdagen, og at der støttes op i forhold til læring for den enkeltes egenomsorg. Organiseret leg/aktivitet kan hjælpe med at bryde forvirring og rastløshed gennem ordnede aktiviteter og tydelige ’spilleregler’, som vi som professionelle støtter op om, indtil vores børn/unge selv er i stand til at varetage udfordringerne. Vi har weekendaktiviteter og planlagte ferier, som børn og unge er med til at få indflydelse på. Hver barn/ung har en fast maddag sammen med en pædagog. Vi tilbyder endvidere lektiehjælp hver dag.

Forældre (pårørende/netværk); Vi arbejder med at hjælpe og støtte barnet/den unge i at have og fastholde en naturlig og god kontakt til pårørende og netværk, herunder eventual midlertidig forældremyndighed. Findes der ikke kontakt, er vi behjælpelige med at skabe og støtte en eventuel kontakt.

Kognitiv terapi, DAT og empowerment
I vores behandlingsmæssige indsats benytter vi os af metoder knyttet til kognitiv teori og terapi, herunder dialektisk adfærdsterapi (DAT). Vi har kontinuerlige behandlings – og trivselssamtaler med børnene/de unge, således at de har indsigt i og indflydelse på egen behandlingsplan og udviklingsmål. Vi har dermed også fokus på, at børnene/de unge tager ansvar for eget liv og læring ud fra alderssvarende krav. Vi gør brug af metoder knyttet til empowerment tankegangen, som betyder magt, kraft og styrke hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd. Det er en demokratisk åben kommunikation, hvor dialogen tager udgangspunkt i menneskers egen erfaring, og fokuserer på de processer, hvori barnet/den unge bliver i stand til at modvirke afmagt og afhængighed

Følg os på facebook

Du er velkommen til at følge Den Trygge Base på facebook for at se de seneste nyheder.


Vi er stolte over vores mere end 70 likes på​ Facebook

Gå til Facebook