Målgruppe

Den Trygge Base er et mindre socialpædagogisk opholdssted med 2 døgnafdelinger, henholdsvis afdeling Tornbjerg og afdeling Højby.

Vi tilbyder i alt 14 pladser til to-kulturelle børn og unge, som har behov for anbringelse i anbringelse i et trygt, struktureret og anerkendende miljø med fokus på pædagogisk – og behandlingsmæssig støtte. Henholdsvis 7 pladser i hver afdeling. Afdeling Tornbjerg er udelukkende et pigehus, mens Afdeling Højby er både pige- og drengehus. 

Målgruppen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk med fx sociale, følelsesmæssige, psykosociale eller familiemæssige problematikker, som medfører, at de har behov for anbringelse udenfor hjemmet i en kortere eller længerevarende periode. Målgruppen er desuden uledsagede flygtningebørn med ophold efter UDL § 7 og UDL § 9, primært i henhold til SSL § 52, stk. 3. Der er desuden mulighed for efterværn iht. SSL § 76. Vi tilbyder videre anbringelse i efterværn, samt udslusning på opholdsstedet eller i eksterne boliger med fokus på en glidende overgang til voksenlivet.
Vi har endvidere erfaring med børn og unge, som har været udsat for æresrelateret vold og trusler, og disse piger er ligeledes en del af vores målgruppe efter en konkret vurdering mellem anbringende myndighed og opholdsstedet.

Vi har stor erfaring med søskendeanbringelser – og helhedsorienterede familieprojekter. Vi har stor fokus på inddragelse af forældre og netværk, samt kompetencer til samarbejde og udvikling af forældrekompetencer.

Vi modtager ikke børn/unge med konkrete misbrugsproblematikker, samt børn/unge med svære psykiatriske problemstillinger eller svært nedsat fysisk funktionsniveau.

Vi råder over 2 charmerende, familiære boliger i et hyggelige områder tæt på offentlig transport til bl.a. Odense centrum. Vi vægter det nære, relationelle og familieære meget højt i vores daglige pædagogiske og menneskelige tilgang og i de fysiske rammer.

Læs mere om afdelingerne og vores indsats særskilt.